Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ARCANA prowadzoną przez wydawnictwo ARCANA sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul.Dunajewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000222462, o numerze NIP 676-01-16-125 (dalej zwaną „Księgarnią”).

§2

Towar - publikacje drukowane (książki) sprzedawane przez Księgarnię za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

Klient - osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej ARCANA, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Księgarnią Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§3

1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej http://www.ksiegarnia.arcana.pl/ i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni internetowej, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

§5

Etapy realizacji zamówienia :
a) Księgarnia informuje Klienta drogą mailową (e-mail przesłany jest na adres podany przez Klienta) o przyjęciu zamówienia.
b) Po dokonaniu przez Klienta płatnośći, Księgarnia potwierdza e-mailem uregulowanie należności i informuje o przystąpieniu do realizacji zamówienia.


§6

1. Zamówienia są realizowane do momentu wyczerpania zapasów towarów.
2. O niedostępności jakiegokolwiek towaru Księgarnia powiadamia na stronie internetowej.

§7

1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze towaru
b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni:
Numer rachunku bankowego Księgarni:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła: 11 8589 0006 0000 0030 2478 0001
Przelewy z zagranicy prosimy kierować na następujące konto:
Bank BPS S.A., ul. Płocka 9, Warszawa
Swift Code POLU PL PR
IBAN PL 11858900060000003024780001

c) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu do Księgarni potwierdzenia od operatora, że cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

§8

1. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana pocztą na adres wskazany przez Klienta.

§9

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru.
2. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, do zwrotu zakupionego towaru. Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia oraz dowód zakupu (np. fakturę).
3. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
4. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ARCANA sp. z o.o., ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków. (Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient).
6. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§11

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Księgarni: ARCANA sp. z o.o., ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków lub mailowo na adres: piotr@aracana.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia wady towaru. (Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne).
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.
4. Księgarnia rozpatrzy reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia .


O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997