Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku   Jerzy Michalski Zobacz większe

Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku Jerzy Michalski

Nowy produkt

seria ARKANA HISTORII

oprawa twarda ss.852

Książka dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Więcej szczegółów

305 Przedmioty

47,00 zł

Więcej informacji

Jerzy Michalski (1924-2007) był badaczem dziejów politycznych, historii ustroju oraz historii prawa XVIII w., a także dziejów nauki w stuleciach XVIII i XIX. Dzięki rozległej znajomości archiwaliów polskich i zagranicznych (m. in. francuskich, pruskich, austriackich i saskich), kolejne dzieła Profesora stawały się naukowymi wydarzeniami, w istotny i trwały sposób wzbogacając naszą wiedzę. Ogromny autorytet, którym cieszył się w środowisku naukowym, Jerzy Michalski zawdzięczał wielkiej erudycji i przenikliwości badawczej, szerokim horyzontom porównawczym, a także wyjątkowej odpowiedzialności za słowo. Jego dzieła o zakroju syntetycznym to: Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1953), fragment dotyczący lat 1795-1862 w Historii Nauki Polskiej (1977), lat 1764-1795 w Historii dyplomacji polskiej (1982), całego XVIII wieku w Historii sejmu polskiego (1984) oraz biografia ostatniego króla - Stanisław August Poniatowski (2009). Był autorem monografii: Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku (1958), Polska wobec wojny o sukcesję bawarską (1964), Schyłek konfederacji barskiej (1970), Rousseau i sarmacki republikanizm (1977), Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy (1995). Praca o Rousseau została wydana także po angielsku: Rousseau and Polish Republicanism (2015).

Jerzy Michalski był również autorem licznych i ważnych artykułów naukowych, z których część została zebrana i przedrukowana w dwóch tomach jeszcze za Jego życia (2007). Dalsze udostępniamy Czytelnikom w przedkładanym tu tomie trzecim. Oprócz zagadnień politycznych, społeczno-gospodarczych oraz studiów z dziejów ideologii i myśli politycznej, znajduje się w nim szereg tekstów poświęconych historii prawa epoki stanisławowskiej, dziedziny, w której Jerzy Michalski miał wyjątkową wśród historyków wiedzę. W końcowej partii niniejszego tomu zamieszczono kilka najważniejszych recenzji, stanowiących probierz rangi krytyki naukowej Profesora. Tom kończą uzupełnienia do Jego bibliografii. Przystępna forma i język wielu zamieszczonych tu artykułów sprawiają, że są to teksty dostępne nie tylko dla badaczy XVIII w., ale także dla szerszego grona czytelników zainteresowanych losami Rzeczypospolitej w dramatycznej epoce rozbiorów.

ISBN 978-83-65350-61-9

Spis treści rozdziałów książki Jerzego Michalskiego STUDIA I SZKICE HISTORYCZNE z XVIII i XIX w.

I. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

1) Sprawa dysydencka a zagadnienia gospodarcze w opinii publicznej w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta.

2) Na marginesie tzw, supliki torczyńskiej

3) Sprawa chłopska na sejmie 1773-1775

4) Zagadnienie polityki antycechowej w czasach Stanisława Augusta

5) Miasta polskie w XVIII wieku

6) Rola polityczna mieszczaństwa warszawskiego w okresie Sejmu Czteroletniego

7) Z problematyki odgórnej reformy miejskiej w okresie Rady Nieustającej

8) Problematyka reformy miejskiej w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta

9) Pomysły uaktywnienia gospodarki polskiej w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta

II. IDEOLOGIA I MYŚL POLITYCZNA

10) Propaganda konserwatywna w walce z reformą w początkach panowania Stanisława Augusta

11) Tendencje unifikacyjne i centralistyczne w Polsce w drugiej połowie XVIII w.

12) Stanisław Konarski wobec sarmatyzmu i problemu europeizacji Polski

13) Mentalność polityczna konfederatów barskich

14) Z problematyki republikańskiego nurtu w polskiej reformatorskiej myśli politycznej w XVIII wieku

III. SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA I POLITYKA WEWNĘTRZNA

15) Mably o położeniu Polski

16) Duc de Lauzun i próba zbliżenia francusko-rosyjskiego

17) Problematyka polskiej elity politycznej XVIII wieku

18) Położenie międzynarodowe Polski w dobie Konstytucji 3 Maja

19) Sługa dwóch panów. Chrystiana Wilhelma Friesego dziennik dla Mikołaja Repnina i raporty dla Jacka Ogrodzkiego z lat 1765-1767

20) Od wrogości do przyjaźni: Czartoryscy wobec Karola Radziwiłła ,,Panie Kochanku"

21) O zmianę rosyjskiego ambasadora w Warszawie (zabiegi magnackiej opozycji w latach 1775-1776)

21) Sprawa zwrotu ponadtraktatowych nabytków austriackich i pruskich po pierwszym rozbiorze

IV. WOKÓŁ SEJMU 1776 ROKU

22) Rzekoma próba oderwania Wielkiego Księstwa Litewskiego od Rzeczypospolitej po I rozbiorze

23) Sprawa wyboru posłów dysydentów na sejm 1776 roku

24) Publicystyka i parapublicystyka doby sejmu 1776 roku

25) Wokół powrotu Karola Radziwiłła z emigracji pobarskiej

26) Początki opozycyjnej działalności Franciszka Ksawerego Branickiego

27) Konflikt między kuzynami (Stanisław August i Adam Kazimierz Czartoryski w latach 1775-1776)

V. PRAWO

28) Problem "ius agratiandi" i kary śmierci w Polsce w latach siedemdziesiątych XVIII w.

29) Konstytucja 3 Maja

30) Francuski głos o projekcie Mably'ego reformy ustroju Polski

31) Zagadnienia reformy sądownictwa i prawa sądowego w początkach panowania Stanisława Augusta

32) Problematyka reformy sądownictwa i prawa sądowego w okresie sejmu delegacyjnego lat 1767-1768

VI. HISTORIOGRAFIA, NAUKA, LUDZIE

33) Andrzej Zamoyski

34) Władysław Konopczyński jako badacz czasów stanisławowskich

35) Cudzoziemcy w Polskim Słowniku Biograficznym

36) Działalność Lindego na tle ówczesnego życia kulturalnego

37) Krótki zarys historii Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832)

38) O źródłach poglądów na Stanisława Augusta

39) ,,Interes poznawczy i cel społeczny (o Józefie Feldmanie 1899-1946)

40) Emanuel Mateusz Rostworowski jako badacz czasów stanisławowskich

41) Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

42) Władysław Konopczyński jako badacz ustroju Polski

VII. RECENZJE I POLEMIKI NAUKOWE

43) Jerzy Wojtowicz "Mieszczaństwo pomorskie w epoce Oświecenia", [w:] "Szkice z dziejów Pomorza", red. G. Labuda, t. 2: "Pomorze nowożytne", red. G. Labuda i S. Hoszowski, Warszawa 1959, s. 350-388

44) W odpowiedzi Jerzemu Michalskiemu

45) Lis prof. dra. Jerzego Michalskiego

46) Klejnot i bariery społeczne (na marginesie książki Jerzego Jedlickiego, "Klejnot i bariery społeczne", Warszawa 1968)

47) Oświeceniowe konfrontacje

48) Daniel Beavois: "Lumieres et societe en Europe de l'Est. L'universite de Vilna et les ecoles polonaises de l'empire russe (1803-1832), Lille - Paris 1977, ss. 912

49) Daniel Beavois: Społeczeństwo w potrzasku

50) Odpowiedź profesorowi Danielowi Beavois

51) Jerzy Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa 1984, PWN, ss. 262 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocz. 81, zesz. 3)

Wykaz skrótów
Bibliografia publikacji Jerzego Michalskiego od roku 1994
Indeks osób

ss. 851

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997